اخبار شركت

 

در رقابت‌هاى جهانى موجود در عصر حاضر، توليد و تامين محصولات متنوع با توجه به درخواست مشترى با كيفيت بالا و خدمت رسانى سريع با هزينه هاي پايين تر، موجب افزايش حجم كاري و گاها بروز گلوگاههايي شده است كه قبلاً وجود نداشته است، در نتيجه شركت‌ها بيش از اين نمى‌توانند به تنهايى از عهده تمامى كارها برآيند. بر اين اساس، فعاليت‌هاى نظير برنامه ريزى عرضه و تقاضا، تهيه مواد، توليد و برنامه ريزى محصول، خدمت نگهدارى كالا، كنترل موجودى، توزيع ، تحويل و خدمت به مشترى كه قبلا همگى در سطح شركت انجام مى شده ، اينك به سطح زنجيره عرضه انتقال پيدا كرده است. مسئله كليدى در يك زنجيره تامين، مديريت و كنترل هماهنگ تمامى اين فعاليت‌ها است. مديريت زنجيره تامين ( SCM ) پديده‌اى است كه اين كار را به طريقى انجام مى‌دهد كه مشتريان بتوانند خدمت قابل اطمينان و سريع را با محصولات با كيفيت در حداقل هزينه دريافت كنند.

زنجيره تأمين قدمتي طولاني دارد، ولي مديريت زنجيره تأمين مبحثي جديد است.

مديريت زنجيره تأمين عبارت است از: هدايت تمام اعضاي زنجيره تأمين به صورتي يکپارچه و هماهنگ كه بر يكپارچه‌سازي فعاليتهاي زنجيره تامين و نيز جريانهاي اطلاعاتي مرتبط با آنها از طريق بهبود در روابط زنجيره در جهت دستيابي به مزيت رقابتي قابل اتكا و مستدام ، مشتمل مي‌شود كه از نظر فني، رسيدن به يكپارچگي كامل در مديريت زنجيره تامين براي رسيدن به منافعي كه زنجيره به دنبال آنست، امري بسيار پيچيده است .

شركت تراكتور سازي ايران به عنوان يكي از عظيم ترين شركتهاي صنعتي كشور نيز از اين استراتژي جهاني بهره گرفت و فلسفه مديريت زنجيره تامين (SCM ) را در كل مجموعه تراكتور سازي مطرح نمود و در راستاي پياده سازي اين فلسفه و با بررسي و تحليل موقعيت اين مجموعه معظم توليدي ، انگيزه حركت استراتژيك شكل گيري سازماني جهت مديريت زنجيره تامين با هدف توسعه شبكه تامين و قابليتهاي آن به منظور افزايش ظرفيت توليد و ارتقاء كيفيت قطعات و تامين به موقع و كاهش قيمت را رقم زد و شركت مهندسي و تامين قطعات تراكتورسازي تبريز با نگرش فرآيندي (process oriented) و پويا جهت بهبود مديريت و تعاملات زنجيره تامين مجموعه تراكتورسازي ايران و حذف نگرش وظيفه اي و ايستا در مديريت اين بخش مهم ، در ابتداي سال ۱۳۸۵ تاسيس گرديد در ادامه از اوايل تير ماه ۸۷ با تغيير مديريت شركت مهندسي و تامين قطعات و بررسي هاي كارشناسي دقيق و علمي و اتخاذ تدابير مناسب مديريتي و ايجاد انگيزه در پرسنل و حمايت بيش از پيش از نگرش سيستماتيك و فرآيند محوري با جهت گيري مشخص به سمت اهداف عاليه مجموعه معظم تراكتورسازي ايران و با تكيه بر نقاط قوت و بهره برداري بهينه از فرصتها و در مدت زمان بسيار كوتاهتر از شركتهاي هم رديف خود ، رشد و توسعه پيدا كرد و دست آوردهاي بسيار ارزشمند زير در سطح زنجيره ريشه دوانيد كه در بلند مدت با توسعه بيشتر شبكه تامين ، شكوفاتر خواهد شد :

۱ ) كاهش هزينه هر يك از اعضاي زنجيره و در نتيجه كاهش هزينه كل كه منجر به كاهش قيمت تمام شده واحد محصول مي گردد .

۲ ) كاهش قابل توجه ميزان موجودي در كل زنجيره و مديريت دقيق ‌آن از مرحله توليد مواد اوليه تا مراحل تحويل محصول به تراكتورسازي

۳) حذف فعاليتهايي كه در راستاي فرآيند تامين ، ارزش افزوده‌اي براي مجموعه تراكتورسازي ايران ايجاد نمي‌كنند .

۴) افزايش سطح اعتماد و همكاري بين ذينفعان زنجيره و حذف مسائل و مشكلات ناشي از عدم اعتماد متقابل

۵ ) افزايش كيفيت محصولات و شاخص تحويل به موقع قطعات و مجموعه ها براي تراكتورسازي

۶ ) اجراي كامل پروژه هاي مجموعه سازي در سطح تامين كنندگان زنجيره نظير گيربكس مياني تراكتورهاي دو ديفرانسيل ۲۸۹ و ۳۹۹ و …

۷ ) حذف درصد قابل توجهي از خريدهاي خارج و از رديف قطعات تراكتور MF399

۸ ) ايجاد كميته هاي فني و تخصصي بين واحدهاي ذيربط در شركت تراكتورسازي و شركت مهندسي و تامين قطعات جهت ارتقاء سطح كيفي قطعات و مجموعه هاي تاميني

در شركت مهندسي و تامين قطعات با توجه به ضرورت هماهنگي فرآيندهاي طراحي شده با ساختار سازماني شركت و با تبعيت از مدل مرجع SCOR براي مديريت زنجيره تامين ، نمودار سازماني نيز بصورت كاملا فرآيندي طراحي و پياده سازي شده است . ماتريس زير بيانگر ارتباط دقيق فرآيندهاي طراحي شده سازمان با ساختار سازماني شركت مي باشد.

فرآيندهاي شركت مهندسي و تامين قطعات كليه فعاليتهاي مورد نياز براي مديريت زنجيره تامين قطعات كل  مجموعه تراكتورسازي را پوشش مي دهدكه ذيلا به موارد عمده و بحراني آن اشاره مي گردد .

 ۱-  مديريت اطلاعات   ۲-  مديريت لجستيك    ۳-  مديريت روابط

۱- مديريت اطلاعات:.

در مبحث زنجيره تأمين موضوع هماهنگي در فعاليتها بسيار حائز اهميت است. اين نكته در بحث مديريت اطلاعات در زنجيره ، مد نظر قرار مي‌گيرد. مديريت اطلاعات هماهنگ و مناسب بين ذينفعان زنجيره باعث خواهد شد تا تأثيرات فزآينده‌اي در سرعت، دقت، كيفيت و جنبه‌ هاي ديگر همكاري وجود داشته باشد .

همچنين مديريت صحيح و شفاف  اطلاعات موجب هماهنگي بيشتر در سطح زنجيره شده و در بخشهاي مختلفي تأثيرگذار مي باشد كه برخي از آنها عبارتند از :

الف- مديريت لجستيك ( انتقال ، جابجايي، پردازش و دسترسي با اطلاعات لجستيك جهت يكپارچه سازي فرآيندهاي حمل و نقل، سفارش دهي و ساخت ، تغييرات سفارش، زمانبندي توليد، برنامه‌هاي لجستيك و عمليات انبارداري )

ب- تبادل و پردازش داده‌ها ميان ذينفعان ( مانند تبادل و پردازش اطلاعات فني، سفارشات و … )

ج- جمع‌آوري و پردازش اطلاعات جهت تحليل فرآيند منبع يابي و ارزيابي، انتخاب و توسعه و ارتقاء تأمين كنندگان

د- جمع‌آوري و پردازش اطلاعات عرضه و تقاضا جهت پيش‌بيني روند بازار و شرايط آينده عرضه و تقاضا

ه- ايجاد و بهبود روابط بين ذينفعان

 

۲- مديريت لجستيك

در تحليل سيستمهاي توليدي ( مانند صنعت تراكتور ) موضوع لجستيك، بخش فيزيكي زنجيره تأمين را در بر مي‌گيرد. اين بخش كه كليه فعاليتهاي فيزيكي از مرحله تهيه ماده خام تا توليد  محصول نهايي و تحويل به مشتري مي باشد  شامل فعاليتهاي حمل و نقل، انبار داري، زمانبندي توليد و…  مي‌شودو بخش نسبتاً بزرگي از فعاليتهاي زنجيره را به خود اختصاص مي‌دهد

۳-مديريت روابط:

 مديريت روابط، تاثير شگرفى بر همه زمينه ‌هاى زنجيره تامين و همچنين سطح عملكرد آن دارد. مهم‌ترين فاكتور براى مديريت موفق زنجيره تامين ، ارتباط مطمئن ميان شركا در زنجيره است ، به گونه اى كه شركا اعتماد متقابل به قابليت‌ها و عمليات يكديگر داشته باشند. كوتاه سخن اين كه درتوسعه هر زنجيره تامين يكپارچه، توسعه اطمينان و اعتماد در ميان شركا و طرح قابليت اطمينان براى آنها از عناصر بحرانى و مهم براى نيل به موفقيت و اهداف زنجيره است.

همانطور كه در موضوع مديريت اطلاعات ذكر گرديد ، براى مدیریت موثر زنجیره تامین ضرورى است که تامین کنندگان و مشتریان با یکدیگر و در یک روش هماهنگ و با شراکت و ارتباطات اطلاعاتى و گفت و گو با یکدیگر کار کنند. این امر یعنى جریان سریع اطلاعات در میان مشتریان و عرضه کنندگان، مراکز توزیع و سیستم‌هاى حمل و نقل که بعضى از شرکت‌‌ها را قادر مى سازد که زنجیره‌هاى عرضه بسیارکارایى را ایجاد کنند كه در اين راستا شركت مهندسي وتامين قطعات تراكتورسازي تبريز علي رغم اينكه زمان زيادي از تاسيس و فعاليتش نمي گذرد و با در نظر گرفتن گستردگي شبكه آن ، بدليل توجه كافي به  اهميت موضوع مديريت جريان اطلاعاتي ، موفق شده است با بهره گيري ازمديريت  نيروهاي متخصص داخلي ، سيستم جامع برنامه ريزي منابع سازماني شركت  را  طراحي ، ساخت و پياده سازي نمايد كه يكي از مهمترين نقاط قوت اين شركت بوده و برگ زريني در كتابچه انبوه فعاليتهاي موثر و كارامد آن مي باشد . راه اندازي كامل  اين سيستم  با  هدايت كامل جريان اطلاعاتي سطح زنجيره تامين كل مجموعه تراكتورسازي ايران  ، مي تواند بازوي توانمند كنترل جريان مالي و كالا بوده و چشم اندازهاي جديدي را براي برنامه ريزي و کنترل جريانات توليد در طول زنجيره تأمين به وجود آورد.

 با توجه به ضرورت و تاثير غيرقابل انكار مديريت اطلاعات در مديريت زنجيره تامين مجموعه تراكتورسازي ايران ، توصيح مختصري در مورد فرآيندهاي طراحي شده شركت مهندسي و تامين قطعات و قابليتهاي سيستم جامع برنامه ريزي منابع سازماني آن در تسهيل اجراي اين فرآيندها ارائه مي شود كه با اجراي سيستم جامع برنامه ريزي منابع سازماني شركت مهندسي و تامين قطعات  در سطح زنجيره تامين كل شركتهاي مجموعه تراكتورسازي ايران كليه جريانهاي اطلاعاتي و مالي زنجيره موازي با جريان فيزيكي كالا همواره در بستر سيستم مذكور برخط و قابل دسترسي بوده و مديريت عالي شركت تراكتورسازي ايران قادر به اخذ هرگونه گزارشات در سطوح مديريتي و عملياتي خواهد بود .

فرآيند استراتژيك
طرح استراتژيك   طرح تجاري
  مديريت زنجيره استراتژيك دارائيها   بررسي عملكرد وكارآيي كاركنان كليه قسمتها
  مديريت جلسات .   تاييد وتصويب در فرآيندهاي سازمان.
 گزارشات مديريت .
فرآيند مميزي مديريت با زير سيستمهاي
نظارت وكنترل شاخصهاي فرآيندهاي مختلف سازمان :
   شاخص هاي مالي    شاخص هاي نوآوري
   شاخص هاي توليد    شاخص هاي فرآيند اجرايي
   شاخص هاي طراحي محصولات جدي    شاخص هاي كيفيت
   شاخص هاي خريد    شاخص هاي مشتري وبازار
   شاخص هاي فروش تعيين اهداف براي دوره هاي بعد
   شاخص هاي منابع انساني ورودي به اقدامات اصلاحي وپيشگيرانه
   شاخص هاي تامين كنندگان
فرآيند فروش و بازاريابي با سيستم و  زيرسيستم هاي
فروش شناسايي و معرفي طرف حسابها
برنامه ريزي فروش اطلاعات بازار و محصولات
جرايم فروش كتابچه فروش
طرح ريزي راهبردي محصول مديريت بازاريابي
فرآيند برنامه ريزي تامين با سيستم و زير سيستم هاي
برنامه ريزي تامين سفارشات برگشتي از قرارداد
‎تعيين نحوه تامين قبل از كنترل بودجه‏ تعيين تكليف سفارشات برگشتي از قرارداد
‎سياست گذاري نحوه تامين سفارش مشتري‏ پي گيري اسناد غعاليت تعيين تكليف سفارشات برگشتي از قرارداد
‎تعيين نحوه تامين سفارش مشتري‏
‎تعيين سررسيدهاي تامين‏
فرآيند مهندسي با سيستم و زير سيستم هاي
مديريت مستندات محصول مديريت مواد
‎مديريت اطلاعات محصول توليدي‏ ‎‎ مديريت مستندات كالا
تغييرات مهندسي مديريت اطلاعات و مستندات مواد
آناليز قيمت
فرآيند عقد قراردادها با سيستم و زير سيستم هاي
طراحي الگوي قرارداد كنترل قرارداد
‎ انجام توافق نامه فروش اتمام توافق نامه فروش
انجام قراداد خريد تسويه حساب قرارداد
تفاهم نامه انتقال تكنولوژي
 فرآيند تامين با سيستم و زير سيستم هاي
تكوين محصول مديريت ارتباط با طرف حسابها
‎ تشريفات خريد ‎‎ خريد
برگشت از خريد جرايم خريد
فرآيند خريد خارجي با سيستم و زير سيستم هاي
تشريفات خريد بين الملل شناسايي و معرفي تامين كنندگان
خريد بين الملل گمرك
فرآيند كيفيت با سيستم و زير سيستم هاي
توافق نامه پژوهش و خدمات مهندسي ارتقاء تامين كنندگان
كنترل كيفيت كالا ارزيابي تامين كنندگان
تهيه طرح كنترل ارزيابي عملكرد تامين كنندگان
فرآيند لجستيك با سيستم و زير سيستم هاي
حمل در تامين حمل در خريد خارجي
حمل در فروش شناسايي و معرفي شركتهاي حمل و نقل
فرآيند مديريت پروژه با سيستم و زير سيستم هاي
مديريت زمان پروژه ‎‏ مديريت پروژه
تخصيص منابع پروژه مديريت يكپارچگي پروژه
مديريت هزينه هاي پروژه مديريت اهداف و گستره پروژه
فرآيند مالي با سيستم و زير سيستم هاي
دفترداري حسابهاي پرداختني
‎ طراحي و نگهداري چارت حسابها ‎ حسابهاي دريافتني
ثبت اسناد مالي ‏ عوامل هزينه
‎ حسابداري بانك صدور چك ارزي
مديريت نقد و بانك تضمينات
طرح ريزي مالي  دريافت و پرداخت وجه و چك
طراحي حسابهاي اتوماتيك مالي معرفي بانك
دريافت و پرداخت وجه و چك