ساختار سازماني شركت

محمود قليزاده نو
مديرعامل و عضو هيئت مديره

تلفن: 34296602-041  ايميل : gholizadeh.m@stpco.ir

اعضاي هيات مديره

مهرداد کارگري
رئيس هيئت مديره

ایمیل:  kargari.m@stpco.ir

علي صدقي نسب
نائب رئيس و عضو هيئت مديره

ایمیل:  sedghinasab.a@stpco.ir

ایمیل

سيد غفار حسيني
قائم مقام و عضو هيئت مديره

ایمیل: hoseini@stpco.ir

ایمیل
امیر جدیری فیضی
عضو هيئت مديره

ایمیل:jodeiri@stpco.ir

ایمیل

حوزه معاونت

شاهین تدین
معاونت مهندسی و تکوین محصول

پست الكترونيكي : tadayyonsh@stpco.ir

شماره تلفن : 34296603-041

رضا اخباري
معاونت بازرگانی

پست الكترونيكي : akhbari@stpco.ir 

شماره تلفن : 34296186-041

حوزه مديرعامل

اصغر خواجوي
مدیر امور مالي

پست الكترونيكي : khajavia@stpco.ir
شماره تلفن : 34296008-041

ایمیل:
داود فتحي پور
مدیر برنامه ريزي و لجستیک
پست الكترونيكي : fathipour@stpco.ir
شماره تلفن : 34296720-041
محمد صادقي
مدير امور حقوقي

پست الكترونيكي : sadeghim@stpco.ir
شماره تلفن: 34296622-041

ايميل
احمد بیگ محمدی
مدیر امور مهندسی قیمت و قراردادها

پست الکترونیکی : beigmohammadi@stpco.ir 
شماره تلفن :04134296792

ایمیل:
داود تقی زاده
مدير اداری و توسعه منابع انساني

ایمیل : taghizade@stpco.ir
شماره تلفن :04134296626

ایمیل:
Untitled
مدیر امور حراست

پست الكترونيكي : 
شماره تلفن : 34296761-041

ایمیل:
فرید اکبرپور دباغی
مدیر طرح و برنامه

پست الكترونيكي : akbarpourf@stpco.ir
شماره تلفن :04134296830

ایمیل:

حوزه معاونت بازرگانی

بهزاد سيفي
مدیر بازرگاني

شماره تلفن : ۳۴۲۹۶۱۷۴-۰۴۱
پست الکترونیک: seifib@stpco.ir

ایمیل

حوزه معاونت مهندسی و تکوین محصول

امیرحسین بابامصفا
مدير ارتقاء كيفيت

تلفن: 34296841-041
ايميل: babamosaffa@stpco.ir

مهدی پور باقری طاهریان
مدير مهندسی، ساخت و خودکفایی

تلفن: 34296178-041
ايميل : pourbagherim@stpco.ir

درباره نویسنده

مطالب مرتبط