امور اداري و پشتيباني

ناصر رضايي
امور اداري و پشتيباني

پست الكترونيكي : rezaeen@stpco.ir

شماره تلفن : ۳۴۲۹۶۶۲۶-۰۴۱

 

انجام کليه امور مرتبط با جذب و استخدام پرسنل با در نظر گرفتن کليه قوانين و مقررات استخدامي 

هماهنگي در اجراي برنامه هاي ارزشيابي کارکنان 

سنجش سطح انگيزش و رضايت شغلي کارکنان و ارائه برنامه هاي بهبود 

انجام کليه امور مربوط به تهيه و صدور احکام پرسنلي از قبيل انتصاب، ترفيع، ارتقاء، انفصال، انتقال، حضور و غياب، مرخصي و … کارکنان 

بررسي و شناسايي نيازها و مسائل رفاهي کارکنان و برنامه هاي و اجرا در جهت رفع نيازها 

انجام فعاليتهاي مربوط به پيشگيري و درمان و امور بيمه کارکنان 

انجام کليه امور مرتبط با بازنشستگي کارکنان 

تهيه و تدوين نيازهاي آموزشي کارکنان و اجراي برنامه هاي آموزشي

ایمیل:

تامين كنندگان محترم مي توانند هر گونه نظرات و پيشنهادات خود در مورد اين امور را به آدرس فوق ارسال نمايند.

درباره نویسنده

مطالب مرتبط