امور بازرسي

محمد صادقي
سرپرستي امور بازرسی

پست الكترونيكي : sadeghi@stpco.ir
شماره تلفن: ۳۴۲۹۶۷۶۱-۰۴۱

 

تطبيق عملكرد شركت با قوانين و مقررات

 

 

حفاظت و حراست از پرسنل ، اسناد و تاسيسات شركت 

نظارت و رصد تردد اتباع بيگانه به شركت 

نظارت و رصد ماموريت خارج از كشور كاركنان شركت 

نظارت بر ورود و خروج كالا به شركت 

رسيدگي به اعتراضات و شكايات مربوط به مسايل و موارد داخل شركت

درباره نویسنده

مطالب مرتبط