امور ساخت و خودكفايي

مهدي پورباقري طاهريان
مدیر امور ساخت و خودكفايي
شماره تلفن : ۳۴۲۹۶۱۷۸-۰۴۱
پست الکترونیک: pourbagherim@stpco.irاجراي فرآيند منبع يابي و ساخت داخل براي قطعات و مجموعه هايي که از فرآيند خريد خارجي تأمين مي شوند.


تهيه و تکميل و ارائه مستندات فني مشتري به تأمين کنندگان و نظارت بر اجراي فرآيند تکوين

ایمیل

درباره نویسنده

مطالب مرتبط