برچسب شناسائي محموله

قابل توجه تامين كنندگان محترم

با تشکر از همکاري تامين کنندگان محترم شرکت مهندسي و تامين قطعات تراکتورسازي تبريز ، در راستاي اجراي الزامات اين شرکت و امکان شناسايي و رديابي محموله هاي ارسالي تامين کنندگان محترم ، خواهشمند است من بعد ( ۲۳/۸/۹۰)  ، مشخصات کامل هر يک از بسته هاي محموله هاي ارسالي ، از طريق الصاق برچسب شناسايي محموله بشماره F129/02/900825  بر روي بسته ها ، مشخص و اعلام گردد.

لطفا”جهت دسترسي  در اين محل  كليك نماييد.

درباره نویسنده

مطالب مرتبط