تماس با ما

نشانی:
مركز تلفن : ۳۴۲۵۵۸۰۰ – ۴۱ (۹۸+)
تبريز – جاده سردرود – مجتمع تراكتورسازي ايران – شركت مهندسي، توليد و تامين قطعات تراكتورسازي تبريز

پست الکترونیک: info@stpco.ir

تلفن دبيرخانه: ۳۴۲۹۶۷۸۵ – ۴۱ (۹۸+)
فكس دبيرخانه: ۳۴۲۴۵۸۵۹ – ۴۱ (۹۸+)
كد پستي : ۵۱۹۷۸۱۵۸۶۳
http://www.stpco.ir