حوزه معاونت مهندسی و تکوین محصول

شاهین تدین
معاونت مهندسی و تکوین محصول

تلفن: 34296603-041
ايميل : tadayyonsh@stpco.ir

ايميل
امیرحسین بابامصفا
مدير ارتقاء كيفيت

تلفن: 34296841-041
ايميل: babamosaffa@stpco.ir

مهدی پور باقری طاهریان
مدير مهندسی، ساخت و خودکفایی

تلفن: 34296178-041
ايميل : pourbagherim@stpco.ir

درباره نویسنده

مطالب مرتبط