طرح قطعات سبز

قابل توجه تامين كنندگان محترم

احتراماً با توجه به دستور مديرعامل محترم شركت مبني بر ضرورت ارتقاء تامين كنندگان فعال در زنجيره تامين و چابك سازي فرآيند پايش و اندازه گيري محصول در قالب ايجاد قطعات سبز مقرر گرديد كليه تامين كنندگان نسبت به تاييد الحاقيه هاي مربوط به قطعات سبز اقدام نموده و نسبت به طرح ريزي روش هاي مناسب در راستاي اعمال نظارت لازم پيش از ارسال محموله هاي قطعات از طريق مديريت اثربخش فرآيندهاي توليد و كنترل كيفي و همچنين بهبود اثربخشي آن اقدام لازم را بعمل آورند. بديهي است در صورت عدم همكاري تامين كنندگان محترم در خصوص موارد ياد شده، اين امر مصداق بارز عدم اطمينان تامين كننده از اثربخشي فرآيندهاي موثر بر كيفيت محصول خود بوده و متعاقباً اين شركت نيز نسبت به محاسبه و كسر هزينه هاي فرآيند كنترل قطعات از حساب في مابين اقدام خواهد نمود.

امور كنترل و تضمين كيفيت – عليرضا شيرزادي

درباره نویسنده

مطالب مرتبط