فرم تاييديه مشخصات عمومي و حقوقي تامين كنندگان

قابل توجه تامين كنندگان محترم

بدين وسيله به اطلاع مي رساند جهت به روزرساني اطلاعات تامين كنندگان در سيستمهاي شركت مهندسي وتامين قطعات، مقتضي است فرم تاييديه دوره اي مشخصات عمومي وحقوقي تامين كنندگان را تكميل و به همراه مدارك درخواستي حداكثر تا مورخه  ۱۰/۱۱/۹۱ به آدرس : تبريز- جاده سردرود- مجتمع تراكتورسازي ايران- شركت مهندسي وتامين قطعات تراكتورسازي تبريز – طبقه اول – امور قراردادها – گيرنده: آقايان افشار وخطيبي ارسال نماييد.لازم به توضيح است تكميل و ارائه فرم مذكور الزامي مي باشد و انجام كليه عمليات سيستمي(قرارداد-انبار-مالي) منوط به ارائه فرم تكميل شده در موعد مقرر خواهد بود.

لطفاً جهت هر گونه اطلاعات بيشتر با شماره تلفن ۴۲۹۶۶۰۴(۴۱۱) آقايان افشار و خطيبي تماس حاصل فرماييد.

مدارك درخواستي شخص حقيقي:

۱- كپي كارت ملي

۲- كپي پروانه بهره برداري

۳- كپي گواهي ثبت نام ارزش افزوده و گواهي كداقتصادي(درصورت وجود)

مدارك درخواستي شخص حقوقي:

۱- كپي كارت ملي صاحبان امضاء براساس آخرين روزنامه( مديرعامل ، رئيس هيئت مديره يا عضو هيئت مديره)

۲- كپي آخرين روزنامه  رسمي شركت يا روزنامه رسمي آخرين تصميمات

۳- كپي گواهي ثبت نام ارزش افزوده وگواهي كد اقتصادي (درصورت وجود)

لطفا”جهت دسترسي به فرم تاييديه دوره اي مشخصات عمومي وحقوقي تامين كنندگان در اين محل كليك نماييد.

درباره نویسنده

مطالب مرتبط