نحوه صدور صورتحساب

قابل توجه تامين كنندگان محترم

احتراماً از اول مهر ماه  ۹۲ براي كليه فروشهاي قراردادي و خريدجاري ، همراه با ارسال كالا به انبار ، فاكتور فروش آنرا طبق فرمت دارائي ، با تكميل كليه اطلاعات فروشنده و خريدار شامل شناسه ملي ، كد اقتصادي، آدرس و تلفن به امور مالي اين شركت ارسال فرمائيد. درغير اينصورت ارزش مالي محموله ارسالي به بستانكاري شركت فروشنده ثبت نخواهد شد و مبلغ از اين محل پرداخت نخواهد شد.  

مشخصات خريدار : 

نام شخص حقيفي/ حقوقي :  شركت مهندسي توليد وتامين قطعات تراكتورسازي تبريز  

نشاني كامل استان :  آذربايجان شرقي       شهرستان :  تبريز  

نشاني : جاده آذرشهر- مجتمع تراكتورسازي ايران          شماره اقتصادي :   ۴۱۱۱۶۶۵۷۹۵۱۱  

كد پستي ۱۰ رقمي :   ۵۱۹۷۸۱۵۸۶۳      شماره ثبت/ شماره ملي :   ۱۰۲۰۰۲۴۸۹۵۳   

شماره تلفن / نمابر :    ۳۴۲۵۵۸۰۰-۰۴۱

 

امور مالي – سيد يكاني اصل

درباره نویسنده

مطالب مرتبط