چك ليست خود ارزيابي تامين كنندگان

قابل توجه تامين كنندگان محترم

با تشکر از همکاري تامين کنندگان محترم شرکت مهندسي توليد و تامين قطعات تراکتورسازي، چك ليست خود ارزيابي تامين كنندگان (شامل ۲ فايل  word ) ، آماده بهره برداري تامين کنندگان محترم ميباشد.

لطفا”جهت دسترسي به فايل شماره ۱     در اين محل كليك نماييد.

لطفا”جهت دسترسي به فايل شماره ۲    در اين محل كليك نماييد.

درباره نویسنده

مطالب مرتبط