آرمان شركت مهندسي وتامين قطعات تراكتورسازي تبريز

 کسب جايگاه مورد نظر در فلسفه تشکيل به عنوان شرکت بلامنازع در جميع جهات در تأمين مجموعه

تراکتورسازي ايران و حضور در عرصه جهاني جهت صادرات قطعات تراکتور و ماشين آلات کشاورزي

درباره نویسنده

مطالب مرتبط