اتاق جلسات

                         نصب و راه اندازي اتاق جلسات مجازي

                         راهنماي استفاده از اتاق جلسات در  PC

لینک ورود اتاق جلسات شرکت مهندسي، توليد و تامین قطعات

۱

اتاق جلسه هیئت مدیره تامین

 

webinar.itmco.ir/stpitm

۲

اتاق جلسه مدیر عامل

روابط عمومی

webinar.itmco.ir/stpmanager

دفتر حقوقی

حسابرسی

۳

اتاق جلسه بازرسی

 

webinar.itmco.ir/stpHarasat

حفاظت فیزیکی

بازرسی و ارزیابی امور

۴

اتاق جلسه حوزه برنامه ریزی

 

webinar.itmco.ir/stpplaning

برنامه ریزی

اتوماسیون صنعتی

تدوین و کنترل برنامه تامین

تدوین و کنترل برنامه تولید

مهندسی فعالیتها و ارتقا بهره وری

۵

اتاق جلسه حوزه اداری

 

webinar.itmco.ir/stpedari

آموزش و توسعه

اموراداری

۶

اتاق جلسه حوزه تولید

 

webinar.itmco.ir/stptolid

پشتیبانی امور انبار ها

تولید قطعات

تعمیرات و نگهداری

۷

حوزه فنی و اجرایی

 

webinar.itmco.ir/stptamin

امور قراردادها

بازرگانی

مهندسی ساخت و خود کفاییی

۸

حوزه مالی

 

webinar.itmco.ir/stpmali

قیمت تمام شده

حسابداری عمومی

حسابداری انبار ها

حسابداری مدیریت

۹

حوزه تضمین کیفیت

 

webinar.itmco.ir/stpTazmin

کنترل کیفی ورودی

تضمین کیفیت

آزمایشگاهها

مرکز تست

رسیدگی با اعاده

مهندسی کیفی