امور تضمين كيفيت

صمد زماني
مدیر امور تضمين كيفيت
ایمیل:zamani@stpco.ir

شماره تلفن : 04134296597

ارزيابي، رتبه بندي و ارتقاء تأمين کنندگانکنترل و تضمين کيفيت قطعات از طريق کارشناسان شرکتتقويت سيستم تضمين کيفيت سازندگان به منظور تحقق اهداف کيفي شرکت و تأمين رضايت مشتري
ایمیل


تامين كنندگان محترم مي توانند هرگونه نظرات و پيشنهادات خود در مورد اين امور را به آدرس فوق ارسال نمايند.

درباره نویسنده

مطالب مرتبط