تاكيد مكرر بر نحوه صدور صورتحساب

قابل توجه تامين كنندگان محترم

احتراما” مستدعي است از اول مهر سال ۹۳ براي كليه فروشهاي قراردادي و خريد جاري ، فاكتور فروش با تكميل كليه اطلاعات فروشنده و خريداري طبق فرمت سازمان امور مالياتي با توجه به مبالغ منظور شده در حساب بستانكار – تامين كنندگان تهيه و به امور مالي اين شركت ارائه گردد. در غير اينصورت ارزش ريالي ملحوظ شده در بستانكار تامين كنندگان محترم پرداخت نخواهد شد.در ضمن اطلاعات حقوقي اين شركت به شرح ذيل : شناسه ملي ۱۰۲۰۰۲۴۸۹۵۳- كد اقتصادي ۹۵۱۱-۶۶۵۷-۴۱۱۱و كدپستي ۱۵۸۶۳-۵۱۹۷۸به آدرس جاده سردرود – مجتمع تراكتور سازي ايران – شركت مهندسي توليد و تامين قطعات تراكتور سازي تبريز مي باشد.

با تشكر – سيديكاني اصل

درباره نویسنده

مطالب مرتبط