شعار سازماني

شركت مهندسي و تأمين قطعات به نوآوري ،كيفيت و كسب رضايت مشتري در مديريت زنجيره تأمين مي انديشد .

درباره نویسنده

مطالب مرتبط