معرفي شركت مهندسي وتامين قطعات تراكتورسازي تبريز

مديريت عالی شرکت تراکتورسازی ايران در سال ۱۳۸۴ با بررسی و تحليل موقعيت شرکت تراکتورسازی بمنظور دستيابی به اهداف زير طی مصوبه ای اقدام به استقرار زنجيره تامين در پوشش شركت مهندسي و تامين قطعات تراکتورسازی نموده و اين شركت فعاليتهای تامين قطعات ومجموعه ها از تامين کنندگان و فروشندگان داخل و خارج کشور را بعهده گرفت.

اهداف استقرار زنجيره تامين در قالب شرکت مهندسی و تامين قطعات تراکتورسازی تبريز :

الف : توسعه شبکه تامين و قابليتهای آن بمنظور افزايش ظرفيت توليد و ارتقاء کيفيت قطعات و مجموعه های تامين شده

ب : تامين بموقع قطعات و مجموعه ها با کيفيت مطلوب و هزينه های عدم کيفيت پايين

ج : بهره برداری بهينه از نيروی انسانی مجموعه سازمان در موقعيت صف و عملياتی
در راستای اهداف فوق در سال ۱۳۸۵ شرکت مهندسی توليد و تامين قطعات تراکتورسازی تبريز تحت شماره ثبت ۱۹۳۱۰ مورخه ۲۸/۱/۸۵ نزد اداره ثبت شرکتهای تبريز بصورت رسمی تاسيس گرديد. موضوع فعاليت شرکت طبق اساسنامه عبارتست از انجام فعاليتهای مهندسی ساخت/تامين و تدارک قطعات و مجموعه های صنعتی ، محورهای موتوری و تراکتور و ماشين آلات صنعتی و کاميونت توسعه ايجاد صنايع وابسته و مشارکت با ساير صنايع و سرمايه گذاری داخلی و خارجی ، انجام عمليات بازرسی ، عمليات بازرگانی اعم از واردات و صادرات عقد هرگونه قرارداد تجاری که با فعاليتهای شرکت مرتبط است ، تحقيق و پزوهش پيرامون محصولات جديد مورد نياز مشتريان و بهره برداری از نتايج حاصله بطور کامل ، عضويت در مراکز علمی و فنی ، اتحاديه ها، سازمانهای مربوطه داخلی و خارجی با رعايت موازين قانونی جهت کسب آخرين اطلاعات فنی و علمی و استانداردها و روشهای برتر و دستاوردهای تکنولوژيکی

محل دفتر مرکزی :

تبريز – جاده سردرود – مجتمع تراکتورسازی ايران – شرکت مهندسی توليد و تامين قطعات تراکتورسازی تبريز

تلفن:  ۳۴۲۴۹۳۱۶ – ۴۱(۹۸+)     فكس:  ۳۴۲۵۵۸۷۹ – ۴۱(۹۸+)    مركز تلفن :  ۳۴۲۵۵۸۰۰ – ۴۱ (۹۸+)

عمده فعاليتهاي شركت :

  • تامين كليه مجموعه ها و قطعات انواع تراکتور
  • تامين انواع موتور تراكتور
  • تامين انواع مواد اوليه فلزي
  • تامين انواع مواد اوليه غيرفلزي و شيميايي
  • تأمين انواع ماشين آلات و قطعات يدكي و ابزارآلات
  • ارائه خدمات مهندسی و طراحي و مهندسي مجدد قطعات
  • ارائه خدمات بازرسی قطعات و ارتقاء کيفيت سازندگان

درباره نویسنده

مطالب مرتبط